Správní rada společnosti

GRABINA BUSINESS PARK, a.s.

se sídlem: Český Těšín, Mosty, Strojnická 373, PSČ 735 62

 IČ: 47674849,

 

svolává řádnou valnou hromadu akcionářů,

 

která se bude konat

dne 30. června 2021 v 10:00 hod.

v kanceláři č. 18 v sídle společnosti na adrese Český Těšín, Mosty, Strojnická 373, PSČ 735 62 

s tímto pořadem jednání:

 

Pořad jednání valné hromady:

1) Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

2) Schválení zprávy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020 a o stavu jejího majetku

3) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku k úhradě v budoucích obdobích

4) Schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady

5) Závěr

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

 

K bodu 1 pořadu

Návrh usnesení:

 „Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů“

Zdůvodnění:

Valná hromada je povinna dle platné právní úpravy zvolit své orgány.

 

K bodu 2 pořadu

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje zprávu správní rady o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020 a o stavu jejího majetku.“  

Zdůvodnění:

Projednání a schválení zprávy správní rady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích. V souladu se zákonem valná hromada rozhoduje o schválení této zprávy.

 

K bodu 3 pořadu

Návrh usnesení:

 „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020.“

 „Valná hromada rozhodla o zúčtování ztráty společnosti za hospodářský rok 2020 v její celkové výši po zdanění  1.069.924,11 Kč na účet ztrát z hospodaření společnosti minulých období.

Zdůvodnění:

Projednání a schválení řádné účetní závěrky včetně rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích.

 

K bodu 4 pořadu

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů správní rady pro Ing. Stanislava Waclawika, Mirosława Wacławika, Marcelu Waclawikovou a Urszulu Waclawikovou, a to ve znění předloženém valné hromadě.“

 

Zdůvodnění:

Smlouvy o výkonu funkce členů správní rady představuje právní jednání, kterým se upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členem správní rady. Navržené smlouvy vycházejí ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce doposud používané společností včetně výše odměny a jiných plnění.

           

K bodu 5 pořadu

Návrh usnesení:

            „Program valné hromady byl vyčerpán a valná hromada byla ukončena.“

 

Prezence akcionářů se uskuteční v den a v místě konání řádné valné hromady od 9.45 hodin. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Zmocněnec akcionáře při své prezenci předloží písemnou plnou moc opravňující jej k zastupování akcionáře na valné hromadě. Podpis zmocnitele na této plné moci musí být úředně ověřen. Pokud je akcionář právnickou osobou, je její zástupce povinen při své prezenci odevzdat též aktuální výpis z obchodního rejstříku této právnické osoby. Akcionáři, kteří dosud nepředložili své akcie k vyznačení změny formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno, jsou povinni je předložit a sdělit údaje pro zápis do seznamu akcionářů nejpozději před konáním valné hromady. Akcionář, který je v prodlení s předložením akcií a sdělením údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů, není po dobu tohoto prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s těmito akciemi.

            Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2020, jež bude předložena valné hromadě ke schválení, jakož i zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2020 jsou k nahlédnutí akcionářům společnosti v sekretariátu jejího sídla v Českém Těšíně, Mosty, Strojnická 373, PSČ 735 62, v pracovních dnech v době od 9:00 do 13:00 hodin ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady. Pro oprávnění zastupovat akcionáře při nahlížení do návrhu změn stanov, smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti, řádné účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami platí obdobně výše uvedené pokyny pro prezenci akcionářů na valné hromadě.

Akcionářům nepřísluší úhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

 

         Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2020 (tis.Kč):

Aktiva celkem                                  15.205

z toho: dlouhodobý majetek             12.227                            

            oběžná aktiva                         2.978

           

Pasiva celkem                                   15.205

z toho: vlastní kapitál                        13.364

            ztráta minulých období        -15.084

            cizí zdroje                                1.841

Výnosy celkem                                   8.539

Hospodářský výsledek                       -1.070

 

 

Ing. Stanislav Waclawik

 

Předseda správní rady

 

GRABINA BUSINESS PARK, a.s.

 

 

 

V Českém Těšíně 25. května 2021