Statutární ředitel společnosti 

GRABINA BUSINESS PARK, a.s. 

se sídlem: Český Těšín, Mosty, Strojnická 373, PSČ 735 62 

 IČ: 47674849,

 

svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, 


která se bude konat

dne 12. června 2020 v 10:00 hod. 

v kanceláři č. 18 v sídle společnosti na adrese Český Těšín, Mosty, Strojnická 373, PSČ 735 62 

s tímto pořadem jednání:


Pořad jednání valné hromady:

1) Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

2) Schválení zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti za hospodářský rok 2019 a o stavu jejího majetku

3) Zpráva správní rady o její kontrolní činnosti podle ustanovení § 447 odst. 1 z.č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, o přezkoumání roční účetní závěrky společnosti za rok 2019, o přezkoumání zprávy o vztazích propojených osob v roce 2019 a o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019

4) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku k částečné úhradě ztrát z mínulých  období.

5) Schválení výroční zprávy společnosti za hospodářský rok 2019

6) Volba správní rady

7) Volba statutárního ředitele

8) Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti

9) Závěr

 


Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:


K bodu 1 pořadu 

Návrh usnesení:

 „Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů“

Zdůvodnění:

Valná hromada je povinna dle platné právní úpravy zvolit své orgány.


K bodu 2 pořadu 

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje zprávu statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019 a o stavu jejího majetku.“  

Zdůvodnění:

Projednání a schválení zprávy statutárního ředitele vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. V souladu se zákonem a stanovami valná hromada rozhoduje o schválení této zprávy.


K bodu 3 pořadu 

Návrh usnesení:

 „Valná hromada schvaluje zprávu správní rady.“

Zdůvodnění:

Projednání a schválení zprávy správní rady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. V souladu se zákonem a stanovami valná hromada rozhoduje o schválení této zprávy. 


K bodu 4 pořadu 

Návrh usnesení:

 „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019.“

 „Valná hromada rozhodla o zúčtování zisku společnosti za rok 2019 v její celkové výši po zdanění  1.355.947,32 Kč k částečné úhradě ztrát z hospodaření společnosti minulých období.

Zdůvodnění: 

Projednání a schválení řádné účetní závěrky včetně rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti.


K bodu 5 pořadu 

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2019.“

Zdůvodnění:

Projednání a schválení výroční zprávy vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. V souladu se zákonem a stanovami valná hromada rozhoduje o schválení této zprávy. 

K bodu 6 pořadu 

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí do funkcí členů správní rady společnosti: 

- Ing.Stanislav Waclawik, datum narození 23. listopadu 1956,bydliště Třinec,Staré Město,Smetanova 431, PSČ 739 61 

- Mirosław Wacławik, datum narození 19. srpna 1983, bydliště Třinec, Staré Město, Smetanova 431, PSČ 739 61 

-  Marcela Waclawiková, datum narození 5. ledna 1961, bydliště Třinec, Staré Město,  Smetanova 431, PSČ 739 61 

- Urszula Waclawiková, datum narození 18.května 1985, bydliště Třinec, Staré Město, Smetanova 431, PSČ 739 61“ 


Zdůvodnění:

Vzhledem ke konci pětiletého funkčního období je nutno zvolit členy správní rady společnosti.


K bodu 7 pořadu 

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí do funkce statutárního ředitele společnosti: 

   - Ing. Stanislav Waclawik, datum narození 23. listopadu 1956, bydliště Třinec, Staré Město, Smetanova 431, PSČ 739 61“ 


Zdůvodnění:

Vzhledem ke konci pětiletého funkčního období je nutno zvolit statutárního ředitele společnosti.


K bodu 8 pořadu 

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti pro Ing. Stanislava Waclawika, Mirosława Wacławika, Marcelu Waclawikovou a Urszulu Waclawikovou, a to ve znění předloženém valné hromadě.“


Zdůvodnění:

Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti představuje právní jednání, kterým se upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členem orgánů. Navržené smlouvy vycházejí ze standartního vzoru smlouvy o výkonu funkce doposud používané společnosti včetně výše odměny a jiných plnění.

K bodu 9 pořadu 

Návrh usnesení:

„Program valné hromady byl vyčerpán a valná hromada byla ukončena.“


Prezence akcionářů se uskuteční v den a v místě konání řádné valné hromady od 9.45 hodin. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Zmocněnec akcionáře při své prezenci předloží písemnou plnou moc opravňující jej k zastupování akcionáře na valné hromadě. Podpis zmocnitele na této plné moci musí být úředně ověřen. Pokud je akcionář právnickou osobou, je její zástupce povinen při své prezenci odevzdat též aktuální výpis z obchodního rejstříku této právnické osoby. Akcionáři, kteří dosud nepředložili své akcie k vyznačení změny formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno, jsou povinni je předložit a sdělit údaje pro zápis do seznamu akcionářů nejpozději před konáním valné hromady. Akcionář, který je v prodlení s předložením akcií a sdělením údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů, není po dobu tohoto prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s těmito akciemi.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2019, jež bude předložena valné hromadě ke schválení, jakož i zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2019 jsou k nahlédnutí akcionářům společnosti v sekretariátu jejího sídla v Českém Těšíně, Mosty, Strojnická 373, PSČ 735 62, v pracovních dnech v době od 9:00 do 13:00 hodin ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady. Pro oprávnění zastupovat akcionáře při nahlížení do návrhu změn stanov, smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti, řádné účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami platí obdobně výše uvedené pokyny pro prezenci akcionářů na valné hromadě. 

Akcionářům nepřísluší úhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

 

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2019 (tis.Kč):

Aktiva celkem                                  16.373

z toho: dlouhodobý majetek             12.161                             

            oběžná aktiva                         4.212

 

Pasiva celkem                                   16.373

z toho: vlastní kapitál                        14.434

            ztráta minulých období        -16.440

            cizí zdroje                                1.939

Výnosy celkem                                   13,311

Hospodářský výsledek                         1.356


Ing. Stanislav Waclawik

     Statutární ředitel

   GRABINA BUSINESS PARK, a.s.


V Českém Těšíně 12. května 2020