O nás

Akciová společnost vznikla v roce 1994 a v současné době se zabývá pronájmem a správou nemovitostí v areálu GRABINA BUSINESS PARK v Českém Těšíně.

Areál společnosti je situován na severozápadním okraji města Český Těšín mimo obytnou zónu, asi 2 km od největšího silničního hraničního přechodu do Polska. Celková plocha je asi 45 tis. m2, z toho asi 10 tis. m2 zastřešená plocha. Byl budován postupně v letech 1950-87. Sestává z několika výrobních hal, dalších budov využitelných jako sklady nebo menší dílny, administrativní budovy s kancelářemi a jídelnou, sociální budovy s šatnami.

Pro bližší informace o volných prostorách nás neváhejte kontaktovat.

 

O názvu areálu

Název areálu GRABINA BUSINESS PARK je odvozen od tradičního názvu lesa, který k areálu přiléhá. Název Grabina má původ ve slově 'grab', což je polský název pro habr. V současnosti se však v oficiálních materiálech města a na informačních tabulích uvádí počeštěný název Hrabina, a používají se také od něj odvozené názvy potoka a vodní nádrže Hrabinka, nebo ulice Hrabinská. Původní název můžeme nalézt na starých mapách z 19. století, nebo na aktuálních katastrálních mapách.

 

O příměstském lese Hrabina

Příměstský les Hrabina se nachází v těsném sousedství souvislé sídlištní zástavby Na Mojském. Les vytváří přirozenou přírodní protiváhu městskému prostředí. Rekreační areál zaujímá výměru zhruba 28 ha, z toho 6 ha tvoří vodní plochy, ostatní pozemky tvoří převážně lesní pozemky a porosty rostoucí na nich. Lokalita se nachází v nadmořské výšce 280-300 m.

Lesní porosty jsou zařazeny do kategorie lesů příměstských a lesů se zvýšenou rekreační funkcí dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), u nich veřejný zájem na provozování rekreačních aktivit převažuje nad funkcí produkční. Příměstský les Hrabina plní funkci rekreační – poskytnutí odpočinku obyvatelům města a blízkého okolí, možnost aktivního sportovního vyžití a další. Lesy v sídlištní zástavbě přispívají k horizontálnímu a vertikálnímu členění zástavby, odcloňují komplexy průmyslových areálů a přispívají k vyváženému pohledu na kulturní krajinu.

Les je též významným krajinným prvkem. Láká návštěvníky členitým terénem, druhovou pestrostí fauny a flóry. Příměstský les významně přispívá ke zlepšení kvality životního prostředí v městské krajině a příznivě ovlivňuje mikroklima prostředí. Lesní porosty v příměstském lese jsou velmi rozmanité. Můžeme zde najít potočiny s převládajícím podílem jasanu a olše, habru a dubu, s příměsí smrku, modřínu, akátu, borovice a lípy. Věkové složení porostů je od mladých probírkových porostů až po 170-ti leté smíšené listnaté porosty.

Většina lesních pozemků je ve vlastnictví České republiky, Lesů České republiky, s.p. Velmi významným prvkem v příměstském lese je vodní nádrž Hrabinka, která byla vybudována v roce 1953. Jedná se o průtočnou nádrž, která je využívána především ke sportovnímu rybolovu. Ke zkvalitnění přírodních podmínek v nádrži přispěla její revitalizace, která se uskutečnila v roce 2007-2008. V minulosti byly v příměstském lese vybudovány prvky pro rekreaci (lavičky, dětské hřiště, piknikový areál). Tyto však postupem času zchátraly a ztratily na významu. Na základě zpracované projektové studie „Příměstského lesa Hrabina“, kterou vyhotovily Lesy Frýdek-Místek, a.s., divize Frýdek v roce 1999 byly v letech 2005-2006 realizovány práce na zlepšení podmínek pro rekreaci a odpočinek obyvatel a pro zlepšení přírodních podmínek v lokalitě. Na vodním toku Hrabinka bylo odstraněno nevhodně vytvořené přehrazení z betonových pražců a bylo nahrazeno funkčním estetickým balvanitým skluzem se zachováním možnosti napájení rybníku pod městským koupalištěm vodou z Hrabinky. Koryto vodního toku bylo od vyústění z vodní nádrže Hrabinka po koupaliště kompletně vyčištěno od nánosů a nečistot. Byly asanovány břehové nátrže v lesních pozemcích pomocí klestových přehrádek. Pro lepší zpřístupnění lesoparku byly vybudovány pěšiny pro pěší a byla opravena zemní cesta vedoucí k piknikovému areálu, kde bylo vybudováno nové posezení s ohništěm. V celém lesoparku byly instalovány nové lavičky, informační tabule a odpadkové koše. Byla odvodněna plocha za panelovými domy ul. Hornická. Rodiče s dětmi jistě ocení dětské hřiště a dětské koutky. Tyto práce si vyžádaly investici v hodnotě 3,2 mil. Kč a byly hrazeny z rozpočtu města Český Těšín. Pro lepší orientaci a informovanost obyvatel slouží v lesoparku informační tabule, které jsou rozmístěny po celém areálu příměstského lesa. Můžete se zde dozvědět informace o fauně a flóře v této lokalitě. Přejeme návštěvníkům lesoparku příjemně strávený čas odpočinku a relaxace v již tak velmi urbanizované krajině.

text: Petr Hrabal